top of page

funktionsmedicin

Den traditionella medicinen eller skolmedicinen är oslagbar när det gäller att hantera akuta åkommor och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Den skolmedicinska utbildning jag har är en stabil grund som jag vilar tryggt i.

Dock ser vi i dagens samhälle ett annat sjukdomspanorama breda ut sig, med kroniska åkommor som i mångt och mycket hänger samman med vår livsstil. Den typen av ohälsa med övervikt, diabetes typ 2, hjärtkärlsjukdomar och cancer har tagit över och är nu de främsta orsakerna till ohälsa och död. Den kostar samhället enorma summor och de enskilda individerna onödigt lidande. 

 

Vi kan inte längre i denna utveckling enbart behandla med mediciner och dämpa symtom på ohälsa utan måste gå till botten med varför den uppkommer. Under de senare åren som distriktsläkare har det känts alltmer otillfredsställande att se patienter som har en livsstil som leder till sjukdom och ha alltför lite verktyg och tid att ta tag i de verkliga orsakerna. Den tid som vi har i sjukvården i dag att arbeta förebyggande har inte stått i proportion till hur den livsstilsrelaterade ohälsan vuxit. Den växande hälsotrenden med funktionsmedicin som grundades under 80-talet i USA fångade därför mitt intresse och jag har nu hittat det jag letat efter. Funktionsmedicinen är ett individanpassat och livsstilsbaserat förhållningssätt som söker gå till botten med orsakerna till ohälsan. Den ser kroppen som ett integrerat system i ett fint samspel och försöker behandla helheten. Patienten och den behandlande funktionsmedicinaren samarbetar i att hitta orsaker och verkan och att se lösningar till problemen. Det krävs ofta en livsstilsomläggning, med förändringar i kosten, då denna ofta är en starkt bidragande faktor till ohälsa. Man försöker på olika sätt stärka kroppens egna läkande krafter för att uppnå optimal hälsa. Där skolmedicinen inte hittar förklaringar till dåligt mående, kan funktionsmedicinen ta vid och många gånger hitta helt andra förklaringar och lösningar. 

Patienter som framgångsrikt behandlats funktionsmedicinskt blir ambassadörer för den växande trenden och alltfler frågar efter dessa kunskaper även i Sverige. Jag hör till den första kullen som genomgått utbildning här i Sverige och är så glad att få möjlighet att arbeta brett och integrera mina tidigare kunskaper med dessa nya. 

bottom of page